Ochrana osobních udajů GDPR

 

Zásady o zpracování osobních údajů
Spolku Vraťme jim úsměv, z.s.

 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen ( „ GDPR“)

Správce Osobních údajů:
Název (spolku):    Vraťme jim úsměv, z.s.
IČO:  08909369
Sídlo: Wolkerova alej 171/14, 568 02 Svitavy
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl L, vložka 13342.
(dále jen „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

 1. k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu na členské přihlášce.
 2. předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, korespondenční adresa;
 3. k zajištění přístupu člena do vnitro-spolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon;
 4. informovanost uživatelů o společenských akcích a službách spolku (rozesílání obchodního sdělení – newsletteru, informace o změnách a průběhu aktivit spolku);
 5. plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout;

b) pro marketingové a informační účely:

 1. vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů.
 2. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon)zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, portrétová fotografie.
 3. zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách Spolku – na nástěnkách, v místním tisku nebo zpravodaji, popř. dalších médiích) za účelem prezentace a propagace činnosti Spolku Vraťme jim úsměv, z.s.  Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách Spolku Vraťme jim úsměv, z.s. a všem čtenářům a divákům uvedených médií.
 4. pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Vraťme jim úsměv, z.s. za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky, Vraťme jim úsměv, z.s. Spolek Vraťme jim úsměv, z.s. nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
 5. pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti a organizátora akce.Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky, Vraťme jim úsměv, z.s.. Spolek Vraťme jim úsměv, nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
 6. pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím sociálních sítí Vraťme jim úsměv, z.s. za účelem prezentace její činnosti a úspěchů  Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví sociální sítě Spolku Vraťme jim úsměv, z.s.  Spolek nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.Při zpracování osobních údajů u Spolku Vraťme jim úsměv, z.s. nedochází, k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců, dětí a členů rodiny.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené na závazné přihlášce do Spolku Vraťme jim úsměv, z.s. a výše uvedení údaje, údaje jsou uchvávané po dobu členství ve spolku nebo užívání služeb spolku ode dne jeho udělení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem.

V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Dle právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
 • Právo obrátit se na nás, či na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním emailu na kontaktní údaje Spolku: spolek@vratmejimusmev.cz případně písemně na adresu sídla Spolku.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

 

Poučení – cookies:

Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky využívají k poskytování služeb, personalizaci a cílení reklam včetně remarketingu, pro zobrazování relevantní reklamy a k analýze návštěvnosti soubory tzv. cookies, které dnes používají již prakticky všechny webové stránky.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Nutné cookies pomáhají tomu, aby webová stránka byla použitelná z hlediska např. navigace. Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek pak aby porozuměli, jak návštěvník webu tento web používá. Anonymně sbírají a sdělují informace. Používáme také cookies třetích stran, např. pokud jd o systémy analýzy návštěvnosti, jako je Google Analytics.

Pro cílení reklamy používáme Google Adwords a Seznam Sklik, většinou se nejedná o cílení delší jak 30 dní od návštěvy našeho webu. Většina prohlížečů cookues automaticky akceptuje, není-li prohlížeč nastaven jinak. Používáním našeho webu spolu s nastavením Vašeho prohlížeče tak souhlasíte s ukládáním označených souborů cookies. Použití takových cookies můžete kdykoliv sami omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů.

 

Cookie je malý datový soubor, který je uložen na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie se používají k analýze zájmu uživatelů na našich webových stránkách a pomáhají nám vytvořit je uživatelsky přívětivější. Obecně také můžete přistupovat na naše webové stránky bez cookies. Pokud však chcete využívat plnou funkčnost našich webových stránek co nejvíce uživatelsky přívětivým způsobem, přijměte soubory cookie, které umožňují použití určitých funkcí a usnadňují používání stránek. Zamýšlený účel cookie, který používáme, je uveden v následujícím seznamu.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím těchto souborů cookie, které prohlížeč přijímá na základě nastavení vašeho prohlížeče. Můžete však nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, než budou cookies přijaty, přijmout nebo odmítnout pouze určité soubory cookie nebo odmítnout všechny soubory cookie. Dále můžete kdykoli odstranit soubory cookie z média pro ukládání dat.

close