Stanovy Spolku

 

STANOVY
„  Vraťme jim úsměv, z.s.  “ 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Vraťme jim úsměv, z.s.  (dále jen ”spolek”)
 2. Sídlem Spolku je: Wolkerova alej 171/14, 568 02 Svitavy (dále jen „sídlo“)
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nevládní a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu členů spolku.
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je: podpora a pomoc hendikepovaným a zdravotně postiženým dětem a lidem, osvětová činnost a vzdělávání, zajištění financování projektů Spolku a podpory těchto osob. Nedílnou součástí spolku je aktivní spolupráce s příslušnými státními a obecními orgány, neziskovými a charitativními organizacemi, s organizacemi pro tělesně a zdravotně postižené občany.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho hlavní činnosti

 1. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména hendikepovaným a zdravotně postiženým občanům.
 2. Vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s těmito občany, a to formou setkávání se, a akcí pro širokou veřejnost.
 3. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 4. Příprava a realizace odborných a vědeckých akcí pro tělesně a zdravotně postižené občany (přednášky, semináře apod.).
 5. Příprava a realizace společenských, sportovních a kulturních akcí pro tyto občany.
 6. Realizace osvětové činnosti.
 7. Spolupráce s příslušnými státními a obecními orgány.
 8. Spolupráce a realizace akcí s neziskovými a charitativními organizacemi, s organizacemi pro tělesně a zdravotně postižené občany apod.
 9. Realizaci dílčích projektů s pomocí grantů a sponzorských darů.
 10. Provozování půjčoven, online-bazarů a zprostředkování těchto činností hendikepovaným a zdravotně postižením občanům.
 11. Návrhem, výrobou, nákupem a prodejem propagačních a upomínkových předmětů Spolku.
 12. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 13. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví výbor Spolku.

čl. IV

Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena Spolku.
 5. Předseda může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 6. Zakládajícími členy Spolku je alespoň 5 osob, vedených společným zájmem vést Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 7. Členství zaniká
  1. Závažným porušením povinnosti vyplývající z členství.
  2. Doručením písemného oznámení člena o vystoupení – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení.
  3. Rozhodnutím o vyloučení – pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle nebo ohrožuje řádně plnění poslání Spolku.
  4. Nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřeně dostatečné lhůtě.
  5. Úmrtím, zánikem právnické osoby – člena Spolku, zánikem Spolku.
 8. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
  2. být volen do orgánů Spolku
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku.
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
  5. využívat výhody členství stanovené výborem Spolku.
 9. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Spolku (svou činností naplňovat cíle Spolku)
  2. platit členské příspěvky
  3. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku
  4. podílet se podle svých možností na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
 10. Členské příspěvky
  1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí výbor Spolku.
  2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
  3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor Spolku.
 11. Seznam členů Spolku není zpřístupněn, ani zveřejněn. Každý člen Spolku bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů do seznamu členů Spolku uděluje svůj souhlas s uvedením těchto údajů v seznamu členů Spolku ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

 čl. V

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Statutární orgán – Předseda
  2. Nejvyšší orgán – Výbor Spolku
 2. Členem jakéhokoliv orgánu Spolku může být zvolen či jmenován pouze řádný člen Spolku který má právo hlasovat.
 3. Kterýkoliv člen kteréhokoliv orgánu Spolku je oprávněn ze své funkce písemně odstoupit. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy byl písemný projev vůle dle předchozí věty doručen výboru Spolku. V případě odstoupení člena výboru Spolku nebo člena Klientské rady určí zbývající členové náhradního člena výboru Spolku nebo Klientské rady kooptací ze členů spolku, kteří mají právo hlasovat, přičemž takový kooptovaný člen výboru Spolku nebo Klientské rady vykonává svou funkci až do doby, než dojde k řádné volbě nového člena výboru nebo Klientské rady výborem Spolku.

čl. VI

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem Spolku je Předseda Spolku
 2. Funkční období předsedy Spolku je desetileté.

čl. VII

Výbor Spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem Spolku, schází se nejméně čtyři krát ročně.
 2. Výbor je pětičlenný.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé Spolku. V případě ukončení členství ve Spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor Spolku doplňuje kooptací z členů Spolku.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru, nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 5. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Funkční období výboru Spolku je pětileté.
 7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 8. Výbor
  1. Volí předsedu a místopředsedu spolku.
  2. Rozhoduje o zřízení Klientské rady a volí členy Klientské rady.
  3. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
  4. Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
  5. Konkretizuje činnost pro další období.
  6. Rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti.
  7. Stanovuje výši členských příspěvků.
  8. Je povinen projednat závěry Klientské rady, ale nemusí jejich závěry na svém zasedání vždy přijmout.
 9.  

čl. VIII

Předseda, místopředseda

 1. Předseda, místopředseda je volen Výborem spolku na funkční období deseti let, opakovaná volba je možná.
 2. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda zastupuje Spolek navenek. Předseda je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis, popř. razítko a svůj podpis.
 3. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat za spolek a přebírá po tuto dobu povinnosti čl. 8, odst.2 a odst. 4 těchto stanov. Místopředseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis, popř. razítko a svůj podpis.
 4. Předseda je zejména povinen:
  1. svolávat zasedání výboru Spolku a jeho řízení v souladu se stanovami spolku.
  2. vést řádně agendu výboru Spolku a seznam členů spolku.
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru Spolku.
  4. jednat s orgány státní správy ve věci plnění cílů a činností spolku uvedených v čl. II a čl. III těchto stanov a s ostatními organizacemi.
  5. vykonávat funkci pokladníka.
  6. odpovídá za výběr členských příspěvků a vedení pokladny na jednotlivých akcích.
  7. koordinuje činnost spolku.
  8. schvaluje interní organizační normy spolku.
  9. rozhoduje o přijetí za člena spolku.
  10. uzavírá závazkové vztahy, jedná s fyzickými a právnickým osobami, soudy a orgány státní správy.
  11. zajišťuje vedení seznamu členů Spolku, ve které jsou zaznamenány veškeré významné skutečnosti týkající se všech členů Spolku, zejména den obdržení přihlášky uchazeče za člena Spolku a den rozhodnutí o přijetí člena, druh členství, adresa bydliště – sídla, taktéž i den ukončení člena ve Spolku a kontaktní údaje člena spolku – telefon, e-mail případně další údaje.

čl. IX

Klientská rada

 1. O zřízení klientské rady rozhoduje výbor Spolku.
 2. Klientská rada je volená z řad členů Spolku, je volená výborem Spolku a je poradní radou výboru Spolku.
 3. Klientská rada je pětičlenná.
 4. Klientská rada jedná s ostatními členy Spolku, přijímá jejich návrhy k činnosti Spolku a předkládá závěry jednání k projednání výboru Spolku.
 5. Závěry klientské rady musí výbor projednat, ale nemusí jejich závěry na svém jednání přijmout.

čl. X

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit členské poplatky, příspěvky, dary, sponzorské dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. XI

Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Zapsaný spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným zapsaným spolkem. Spolek zapsaný do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující členské schůzi Spolku konané dne 23. 1. 2020. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci králové.

 

V Poličce  dne 23. 1. 2020

Vypracoval: Petra Fanturová

 

close